Ochrona danych i informacji

  • analizy i audyty legalności przetwarzania danych w przedsiębiorstwie
  • kompleksowa obsługa w zakresie ochrony prywatności konsumentów
  • tworzenie dokumentacji wymaganej do przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie
  • sporządzanie umów dotyczących powierzania przetwarzania danych osobowych
  • wsparcie przy transgranicznym transferze danych osobowych
  • rejestracja zbiorów danych
  • w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • negocjowanie i zawieranie umów z Inspektorami Ochrony Danych Osobowych
  • kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony tajemnicy zawodowej
  • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa